Algemene Voorwaarden van Kroon Medisch Cosmetisch BV. (Joost Kroon cosmetische kliniek en www.joostkroon.com) versie d.d. 3 juli 2016

Algemene Voorwaarden – Kroon Medisch Cosmetisch BV.

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, promoties, diensten, producten en materialen van Kroon Medisch Cosmetisch BV.  en alle daaraan verbonden (para)medici, medisch-cosmetische consulenten en assistenten. Wanneer er specifieke overeenkomsten met patënten en cliënten worden gesloten (zoals behandelovereenkomsten), zullen deze algemene voorwaarden daar onderdeel van uit te maken.

Kroon Medisch Cosmetisch BV. is statutair gevestigd op de Minervalaan 15-hs, 1077NJ te Amsterdam. Kroon Medisch Cosmetisch BV. staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 63617528 en bij de belastingdienst onder BTW nummer: NL855316408B01.

 

Artikel 1 – Definities Algemene Voorwaarden

Hieronder enige definities van deze algemene voorwaarden:

1. Hulpverlener: Kroon Medisch Cosmetisch BV te Amsterdam en op locatie te Blaricum en/of de daarbij werkzame (para)medici, medisch-cosmetische consulenten en assistenten. Zijnde: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die in de uitoefening van een (para)medisch beroep of bedrijf een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de hulpverlener.

3. Diensten: alle door de Hulpverlener te leveren of uit te voeren diensten, behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.

4.Producten: gebruikte en geleverde producten van Kroon Medisch Cosmetisch BV.

5. Patiënt: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht van een Opdrachtgever een diagnostisch onderzoek en/of behandeling wordt verricht. Dit kan maar hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn als de opdrachtgever.

6. Behandelovereenkomst: de overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij de hulpverlener zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt, is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis.

7. Klachten en Geschillencommissies: www.dokh.nl

https://www.joostkroon.com/contact/klachtenprocedure

 

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de hulpverlener gesloten behandelingsovereenkomst.

2. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Hulpverlener derden betrekken, welke hij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vereist.

3. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Hulpverlener derden dienen te worden betrokken.

4. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Hulpverlener en Opdrachtgever. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.

5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk in een daartoe strekkende overeenkomst tussen de hulpverlener en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

6. De hulpverlener draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de patiënt een afschrift daarvan.

7. De Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden voor zover dat van toepassing is.

8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Hulpverlener en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

12. Kroon Medisch Cosmetisch BV treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de patiënt te voorkomen.

13. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

14. Kroon Medisch Cosmetisch BV. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van de eigendommen van opdrachtgevers of patiënten. Dit heeft ook betrekking op achtergelaten eigendommen.

 

Artikel 3 – Voorafgaande toestemming

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.

2. Als de patiënt dat verzoekt, legt de hulpverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de patiënt een afschrift daarvan.

3. Als de patiënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar is, is naast toestemming van de patiënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan slechts zonder deze toestemming worden uitgevoerd als deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen of als de patiënt na de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen. Als uitgangspunt geldt voor alle behandelingen uitgevoerd door Kroon Medisch Cosmetisch BV. dat de patiënt 18 jaar of ouder is. Alleen na overleg tussen alle partijen kan hiervan afgeweken worden. De (para)medicus heeft altijd het recht de patiënt door te verwijzen naar een andere behandelaar.

 

Artikel 4 – De behandelovereenkomst

1. De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de hulpverlener de opdracht verstrekt tot het verrichten van cosmetische behandelingen en/of geneeskundige handelingen.

2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de Patiënt.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.

4. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de Patiënt mondeling en desgewenst schriftelijk door de hulpverlener geïnformeerd over:

a. de intakeprocedure;

b. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;

c. alternatieven voor de behandeling;

d. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling;

e. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;

f. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;

g. de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;

h. als van toepassing: welke Hulpverlener feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken;

i. de informatie/instructies voor de Patiënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;

j. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid*;

k. de instructies voor de Patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de Patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de Patiënt contact moet opnemen*;

l. de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;

m. deze algemene voorwaarden, welke direct tijdens de intakeprocedure of in ieder geval vóór de aanvang van de eerste behandeling aan Patiënt ter hand worden gesteld. Op verzoek van Patiënt kunnen de AV ook op elk ander moment voorafgaand aan de eerste behandeling aan hem of haar ter hand worden gesteld.

n. Door met de behandeling aan te vangen, verklaart Patiënt deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.

5. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven. Is dit niet mogelijk, dan zal de hulpverlener de huisarts van de

patiënt als zodanig beschouwen.

 

Artikel 5 – Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na verstrijken van deze termijn vervallen is.

Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met loyaliteitsprogramma of andere kortingsprogramma’s of -acties.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de Hulpverlener

1. De Hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed Hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de Hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.

2. De Hulpverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid voldoet de Hulpverlener bij de totstandkoming en de uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan de richtlijnen en normen opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Daar waar de toetsingscriteria afwijken van deze Algemene Voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

4. De Hulpverlener zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige Hulpverlener voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. De Hulpverlener zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de Patiënt bespreken.

5. Bij ontslag uit de kliniek vindt een ontslaggesprek plaats tussen de Patiënt en een hiertoe bevoegde medewerker waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de Patiënt contact moet opnemen met de Hulpverlener.

6. De Hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de Patiënt.

7. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de Hulpverlener aantekening van de gegevens over de gezondheid van de Patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.

8. Onder meer worden vastgelegd:

a. Toegediende en voorgeschreven medicatie;

b. Als van toepassing de traceerbaarheid van medicatie, implantaten en andere medische hulpmiddelen.

9. Op verzoek van de Patiënt verstrekt de Hulpverlener zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de Patiënt.

10. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

11. Op verzoek van de Patiënt voegt de Hulpverlener een door de Patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.

12. De Hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de Patiënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de Patiënt en als bij Wet bepaald is dat vernietiging niet is toegestaan.

13. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart de Hulpverlener de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed Hulpverlener voortvloeit.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Hulpverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed Opdrachtnemerschap uitvoeren.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hulpverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Hulpverlener worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Hulpverlener het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Onder de in twee genoemde gegevens wordt ook het tonen van een geldig identiteitsbewijs. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van Kroon Medisch Cosmetisch BV. te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Kroon Medisch Cosmetisch BV. gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

4. Hulpverlener is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hulpverlener kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien de overeenkomst de verplichting voor Opdrachtgever behelst bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke andere wijze ook verstrekt, zal de Hulpverlener deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. Hulpverlener zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, noch gebruiken als bewijsmiddel bij enige (gerechtelijke) procedure. De gegevens mogen noch geheel nog gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere wijze dan ook mogen vermenigvuldigd.

6. De Opdrachtgever die niet tevens Patiënt is, is gehouden de opslag en het gebruik van de Hulpverlener vervaardigde rapporten ten genoegen van Opdrachtgever zodanig te doen zijn, dat deze in overeenstemming zijn met de op enig moment toepasselijke voorschriften van overheidswege.

7. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan Hulpverlener een geplande opdracht, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet kan worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Hulpverlener verschuldigd.

8. Indien Opdrachtgever aan Hulpverlener informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en/of defecten.

 

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van realisatie worden beïnvloed. Hulpverlener zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een eventuele verandering van het tijdstip van realisatie op de hoogte brengen.

3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen hebben, zal de Hulpverlener de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Wijziging van de overeenkomst vanwege gronden genoemd in lid 1, 2 en 3 gebeurt in overleg met de Opdrachtgever. Hulpverlener bevestigt zodanige wijziging van de overeenkomst.

5. Hulpverlener is gerechtigd om de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins opgelegde verplichtingen die betrekking hebben op de in de overeenkomst overeengekomen opdracht.

6. De kosten voortvloeiende uit zodanige door de wet, de overheid of enig andere bevoegde instantie voorgeschreven wijziging van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang de Hulpverlener door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.

2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Hulpverlener de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal Opdrachtgever, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.

3. Hulpverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te ontbinden indien:

a. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst Hulpverlener ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende nakomt.

4. Voorts is de Hulpverlener bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Hulpverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Hulpverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

6. Hulpverlener behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen van Kroon Medisch Cosmetisch BV. mag zonder vooraf verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.

2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door Joost Kroon en daarom kan worden verzocht via [email protected].

 

Artikel 9 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

1. De tarieven voor de dienstverlening door Hulpverlener worden aan Opdrachtgever bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging.

2. Alle tarieven zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt Hulpverlener zicht het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.

4. De Hulpverlener mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan de Hulpverlener, dat in redelijkheid niet van Hulpverlener mag worden verwacht dat hij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

5. Hulpverlener bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel onverwijld middels een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk verhoging zal ingaan.

6. Bij discrepanties tussen prijzen op de prijslijst en prijzen gevonden elders op de website geldt de prijs zoals getoond op de prijslijst.

 

Artikel 10 – Betaling

1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij alle behandelingen moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan. Het staat Hulpverlener en -gever vrij om een andere wijze van betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Betaling van overige facturen aan Hulpverlener dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Hulpverlener aan te geven wijze. Door het enkele feit dat Hulpverlener op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is hij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.

3. Indien de patiënt in aanmerking komt voor een bijdrage van een zorgverzekeraar, dan dient deze de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.

4. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Hulpverlener onmiddellijk opeisbaar.

5. De opdrachtgever is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen de Kroon Medisch Cosmetisch BV. rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van de euribor + 1% waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

6. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op verrekening. Voor iedere dag, maand of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever met de betaling van de factuur in gebreke is, wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met de contractuele rente van 1% per maand (12% per jaar), tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in gebreke is tot het moment dat het volledige bedrag is voldaan.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Hulpverlener maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Opdrachtgever, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225,-. Het staat Hulpverlener vrij de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten.

8. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de Hulpverlener het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Hulpverlener het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever, aan Hulpverlener veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.

9. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, dan is hij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan Hulpverlener bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aan Hulpverlener aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal Hulpverlener onverwijld een creditering doen plaatsvinden.

10. De Opdrachtgever blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

11. Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

12. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 11 – Annuleringen

1. Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door Patiënt, of zonder dat de Patiënt verschijnt niet worden afgezegd, kunnen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Hulpverlener tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt. Indien er alleen een consult gepland stond zullen de kosten 50 euro bedragen.

2. De Hulpverlener zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Indien Hulpverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kroon Medisch Cosmetisch BV. beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

2. Hulpverlener is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Hulpverlener toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

3. Hulpverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Hulpverlener is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Hulpverlener is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever wordt bij het sluiten van een overeenkomst met Hulpverlener steeds geacht Hulpverlener hiervoor te vrijwaren.

5. Hulpverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Hulpverlener is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door AK verstrekte informatie of geleverde diensten, tenzij anders bij Wet bepaald.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Hulpverlener lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de Patiënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

8. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet direct aan Kroon Medisch Cosmetisch BV. zijn gelieerd, wordt afgewezen.

9. Als ten behoeve van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst verrichtingen worden verricht in een kliniek die geen partij is bij deze overeenkomst, is deze kliniek voor een tekortkoming mede aansprakelijk alsof zij zelf partij is bij de behandelingsovereenkomst.

10. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de hulpverlener lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de patiënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

11. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de patiënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

 

Artikel 15 – Inspanningsverplichting

Artsen verbonden aan Kroon Medisch Cosmetisch BV.  hebben als arts ten aanzien van de door haar behandelde patiënten een inspannigsverbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de patiënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. Kroon Medisch Cosmetisch BV. aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

 

Artikel 16 – Overmacht

Hulpverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. In geval van overmacht is Hulpverlener niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.

3. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hulpverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hulpverlener niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

5. Voor zover Hulpverlener ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Hulpverlener gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

AK behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot het ogenblik dat de volledige koopprijs is voldaan.

 

Artikel 18 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Hulpverlener voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere is dan aan Hulpverlener toerekenbaar is. Indien Hulpverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Hulpverlener zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hulpverlener, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hulpverlener en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Persoonlijke gegevens en geheimhouding

1. Zonder expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van Patiënt wordt geen persoonlijke en medische informatie verstrekt over Patiënt aan Opdrachtgever.

2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hulpverlener is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hulpverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hulpverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

4. Opdrachtgever gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het EPD) en het mailingbestand van Kroon Medisch Cosmetisch BV.. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen. In voorkomende gevallen zal Kroon Medisch Cosmetisch BV. er zorg voor dragen dat de gebruikte informatie niet te herleiden is naar de individuele patiënt.

5. Opdrachtgever of de rechthebbende tot de gegevens behoudt te allen tijde het recht om kosteloos een afschrift van deze gegevens op te vragen bij drs. J. Kroon.

 

Artikel 20 – Klachtenregeling

1. De hulpverlener beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de hulpverlener nadat de opdrachtgever en/of patiënt de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de hulpverlener ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de hulpverlener per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Geschillen tussen de opdrachtgever en/of de patiënt enerzijds en de hulpverlener anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de opdrachtgever en/of de patiënt als door de hulpverlener schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG: http://www.nvcg.nl) of bij het landelijk meldpunt voor de zorg (http://www.landelijkmeldpuntzorg.nl).

2. Opdrachtgever en hulpverlener komen overeen eerst zich in te spannen om samen het geschil op te lossen alvorens deze bij een van den geschillencommissies neer te leggen.

3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

7. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde Geschillencommissies of aan de rechter.

8. Met inachtneming van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is ter zake van alle mogelijke geschillen uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter in de Rechtbank Amsterdam.

9. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.

10. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hulpverlener en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 22 – Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en te allen tijde in schriftelijke of elektronische vorm opvraagbaar bij Kroon Medisch Cosmetisch BV.. Het staat Kroon Medisch Cosmetisch BV. te allen tijde vrij om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Met een wijziging vervallen alle eerdere versies: van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.